По своята форма високата електропещ (фиг. 4) представлява цилиндрична шахтова пещ с височина 12 до 13 m и вътрешен диаметър 3-3,5 m. Долната част на пещта е разширена до 5 и повече метри и е съединена с шахтата посредством конична част. В тази именно конусна част са поставени под наклон шест електрода с диаметър 600 mm, които на двойки се свързват с трите фази на един трансформатор.

Шихтовият материал се насипва през гърлото на пещта посредством приспособление, което е устроено така, че служи за задържане на газовете. Стопеният чугун се изпуска през отвор за изпускане, който се намира на височината на пода.

За разлика от високата пещ, където се извършва главно индиректна редукция, във високата електропещ около 83% от редукцията на железните окиси се извършва директно за сметка на твърд въглен. Главната част от редукционните процеси при това протича в долното разширено пространство, където се намират електродите на пещта. Газовете, които се образуват от изгарянето на горивото за сметка на кислорода от рудата, съдържат главно CO и CO2.

При преминаването си през шихтовия материал газовете извършват частично индиректна редукция. Те се улавят в горната част на пещта и след охлаждане не се вдухват отново в долната част на пещта. По този начин, от една страна, газовете служат като средство за охлаждане на свода над въглените електроди, където от действието на електрическата дъга се получава най-висока температура, а от друга страна – служат като преносител на топлина в по-горните части на пещта, където температурата е значително по-ниска. Освен чрез физическата топлина, която носят със себе си, газовете загряват по-горните части на пещта и чрез топлината, която се отделя при окисляването на CO до CO2 от кислорода от рудата (индиректна редукция).

Чугунът, получен във високата електропещ, съдържа обикновено 3,5-4% въглерод. Съдържанието на фосфор се определя от съдържанието му в рудата, понеже той преминава изцяло в метала. Тъй като пещта работи с дървени въглища, съдържанието на сяра е по-ниско от това на високопещните чугуни (под 0,03%) и зависи от състава на рудите.

Модерните високи електропещи се строят обикновено с мощност около 6500 киловата и производителност 65t чугун за денонощие. Напрежението на тока е 50 до 100 V. За добиването на 1 t чугун се изразходват около 350 kg дървени въглища, 7 kg електроди и 2400 kWh електрическа енергия.

Високите електропещи работят сигурно и при наличността на евтина електрическа енергия са икономически изгодни. Те имат обаче известни недостатъци, поради което не са намерили широко приложение. Такива са например необходимостта да се работи главно с дървени въглища, лошото използване на шахтата и др. Правени са опити за употреба на кокс вместо дървени въглища при едновременно намаляване на височината на шахтата.

493 Прегледа