Туристическите предприятия и организации в туризма, хотелиерството, ресторантьорството и другите специфични дейности също се създават, развиват и специализират на основата на природно-климатичните ресурси и географското разположение на отделните континенти и страни. Това от своя страна определя основната специализация на провежданите форми на туризъм от предприятията – ваканционен, планински, балнеоложки, крайпътно обслужване, научно-познавателен туризъм и т.н.

а) Международни (глобални) – свързани с глобализацията на икономиката.

 • В областта на хотелиерството и ресторантьорството. Международни хотелиерски, ресторантьорски и франчайзингови вериги, консорциуми, сдружения, холдинги, акционерни дружества и др.
 • В областта на туроператорската дейност;

Международни вериги и сдружения за чисто туроператорска и агентска дейност и вериги, обединяващи туроператорската дейност с хотелиерството, ресторантьорството и други дейности.

 • Транспортни.

Авиация, включваща хотелиерство, рент а кар, автобусни сдружения.

 • В областта на спортните и развлекателните дейности.
 • Браншови и продуктови организации.

Обединяващи определени направления на туристическата дейност.

б) Национални (местни) стопански организации.

 • В зависимост от собствеността: частни, акционерни, държавни с държавно и частно участие в капитала, с частно и държавно участие в капитала на предприятията и т.н.
 • В зависимост от предмета на дейност:
 • За предоставяне на туристически услуги: хотелиерство, ресторантьорство, предоставяне на специфични и допълнителни услуги (конгресен туризъм, балнеология, крайпътно обслужване, ловен туризъм и др.);
 • Комисионерски дружества: туроператори, тур агенти, търговски др.;
 • Смесени: хотелиерство и туроператорска дейност; туроператорска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; туризъм и търговия и т.н.
 • В зависимост от формата на туризма.

Възстановителен (морски, планински), балнеоложки, конгресен, маршрутно-опознавателен, спортно-развлекателен, религиозен, ловен и др.

 • В зависимост от правното оформяне (съдебното решение).

Търговия; едноличен търговец; дружество с ограничена отговорност (ООД); акционерно дружество (АД); събирателно дружество; командитно дружество; холдингово дружество; кооперации; други.

543 Прегледа