Теория на машините и механизмите (ТММ) е една от най-важните общоинженерни дисциплини. Това е наука, която изучава общите закони и принципи за изграждане на машини, позволяващи изпълнение на първия етап от проектиране на конструкция, съоръжение, системи машини и механизми, на основата на разработените от нея методи.

В ТММ се изучават свойствата на отделните типове механизми, широко използвани в най-различни машини и устройства. В този случай анализът и синтезът на механизмите се осъществяват независимо от тяхната специфична цел, тоест подобни механизми (лост, гърбичен механизъм и т.н.), се изследват по същите методи, както двигатели, помпи, компресори и други типове машини.

ТММ се основава на методите на математическия анализ, векторната и линейната алгебра, диференциалната геометрия и други раздели на математиката, теореми и теоретична механика. Решавайки задачите на геометрично-кинематичния анализ и динамичния синтез на механичните системи, ТММ се явява в основата при изучаването на дисциплини като “Машинни елементи” и други специални курсове за проектиране и изчисляване на машините и механизмите (със специално предназначение). Тези дисциплини са широко разпространени. Използват се общите методи, разработени от ТММ при при прилагането за специфични механизми.

Сега, както и преди, учените, инженерите и конструкторите са изправени пред задачи, чиято цел е да подобрят и осъвършенстват по-нататъшните видове съвременни технологии и преди всичко да създадат нови високопроизводителни машини и системи, които да освободят човека от трудоемки и досадни процеси.

Формирането на Теорията на машините и механизмите като наука се е осъществило през XVIII век, откогато са разглеждани кинематиката и динамиката на различни машинни устройства, които използват теореми и постулати от теоретичната механика, за изучаването на законите на движение на тези устройства и създаване на основите на техния дизайн.

Информация: shador.ru
Снимка: edu.dn.ua
658 Прегледа