Чертежът и съвременният живот

Още от древността на хората е било необходимо да изработват и използват различни графични изображения – рисунки, чертежи, схеми и др. Преди пет века великият Леонардо Да Винчи (1452-1519г.) е сътворил наред с неповторимите си художествени творби и десетки технически чертежи и проекти, чрез които могат да се реализират неговите смели идеи.

Чертежът е документ, който съдържа изображението на дадено техническо изделие. Той дава пълна представа за устройството, формата, размерите и много друга информация, необходима за възпроизвеждането на изделието.

С понятието техническо изделие ще означаваме в най-общия смисъл на думата продукт на материалното производство: предмет на бита, апарат, машина, уредба, съоръжение и пр. Основният елемент, който се изобразява в техническото чертане е детайлът. Той е основният градивен елемент на машините – изработен от еднороден материал без прилагането на монтажни операции. (В някои от примерите, илюстриращи учебното съдържание в настоящия учебник, условно ще наричаме детайли и някои предмети, които нямат явно изявен технически характер.)

И така, чертежът в техниката не е просто фотографска снимка на техническото изделие, а графично изображение, построено по предварително определени правила. Тези правила са обединени в документи, наречени стандарти.

Често се казва, че чертежът и чертането са международен език, защото могат да бъдат разбирани (“четени”) от всички хора на техниката от целия свят. За да е наистина така, чертежите, които ще разчитаме и изработваме ние самите, трябва да бъдат съобразени и с международните стандарти, регламентирани от организациите на СИВ и ISO. За да могат всички технически изделия, които се проектират и произвеждат у нас, да отговарят на високите съвременни изисквания е въведена Единна система за конструкторска документация (ЕСКД).

Съвременното производство на материални блага е немислимо без техническия чертеж. Затова познаването на правилата на техническото чертане е едновременно необходимо за тези, които създават чертежите, и за тези, които ги използват.

Изображение: Pixabay
1 205 Прегледа