Подобно на всички други пазари, социалните пазари представляват съвкупност от икономически отношения. И тук има търсене и предлагане, както и субекти на тези две категории, цена и продукти. Предметът на размяна на тези пазари е преди всичко нематериален, най-вече под формата на услуга.

Трудно може да се каже дали социалните пазари заемат едно по-високо положение от традиционните пазари, но при всички случаи те задоволяват потребността от размяна на такива предмети, които имат изключително неповторимо, а понякога и жизнено необходимо значение за хората.

Самото наименование „социални пазари ни навежда на мисълта, че тук става въпрос за покупко-продажба на нещо, което е обществено значимо, което трайно се е насадило в съзнанието и потребностите на обществото като всеобща необходимост.

И на практика е така: защото докато всички други пазари имат свой кръг от търсещи субекти (например пазара на автомобили, или пък на определен вид музика), то социалните пазари обхващат едновременно и постоянно всеки един отделен член на обществото – от неговото раждане до смъртта му. Нещо повече – понякога услугите, например на осигурителния пазар, продължават да се предоставят и след смъртта на лицето – на неговите наследници.

В рамките на социалните пазари действат някои от различните техники и методологии на регулиране на традиционните пазари, а също и на някои такива, приложими единствено в социалната сфера. Така например тук наред с класическия търговски маркетинг, задължително трябва да се прилага и т.нар. социален маркетинг. Това е един вид идеологически маркетинг, свързан с начина на мислене на обществото. Социалният маркетинг е концепция за взаимстване на инструментите на класическия маркетинг, традиционно използвани за продажбата на различни стоки, при реализацията на опита да се промени поведението на аудиторията в желаното направление. Целта на социалния маркетинг може да бъде постигане на разбиране за необходимостта от внедряването на социално значима идея, подбуждане към съвместни действия в тази насока, промяна на навиците в поведението и др. За постигане на максимален ефект от проучването на социалните пазари и внедряването на идеи се използват методи като: сегментиране на пазара, изучаване на потребителите, разработване на план за прокарване на социално значимата идея. Крайната цел на социалния маркетинг е благополучието на потребителите, а не просто удовлетворяване на краткосрочните им потребности. Нещо повече – при провеждането на мероприятията на социалния маркетинг в рамките на социалните пазари първостепенно значение има гарантирането на дългосрочното благополучие на обществото и в т.ч. на индивидуалните потребители.

Ето колко много разлики има само в един вид дейност на социалните пазари в сравнение със същата дейност в рамките на класическите пазари.

И въпреки че различните видове социални пазари имат сходни характеристики, отликите между тях са също много значителни. Това налага да не разглеждаме спецификата на социалните пазари като цяло, а избора на четири от тях и поотделно разглеждане особеностите на всеки един от тях. Става въпрос за образователния, осигурителния, здравния и информационния пазар.

Източник: Соц. осигуряване, П. Йорданов

347 Прегледа