С1 – ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ СЪС СКРИТИ ФОРМИ

  1. Стандартът допуска скритите форми да се чертаят с тънки прекъсвани линии, но когато те преобладават, чертежът става трудноразбираем (вж. фигурата).
  2. В някои случаи при правоъгълно проектиране скритите ръбове (контури) се сливат с видимите, което също прави чертежа неясен и неразбираем.

С2 – КАКВО Е СЕЧЕНИЕ?

От казаното по-горе стигаме до извода, че освен познатите ни вече изгледи са необходими още и други, които да дават възможност напълно да се изяснят формата и размерите на всички (включително и на скритите) повърхнини на детайлите.

За тази цел изобразяваният детайл се срязва мислено с една равнина (p), наречена секуща равнина. Най-често тя е успоредна на една от проекционните равнини.

Сечение се нарича изображението (проекцията) на равнинната фигура в секущата равнина. Площта на сечението се щрихова.

С3 – ОЗНАЧАВАНЕ НА СЕЧЕНИЕТО

Както се вижда от чертежа, сечението е заменило един от изгледите. Положението на секущата равнина се означава на чертежа с дебела разединена линия, към която се чертаят стрелки, които сочат посоката на проектиране. Стрелките се нанасят на 2-3 mm от краищата на началната и крайната черта на разединената линия.

Сеченията се означават с главни букви, които се нанасят до стрелките. Над сечението се поставя надпис “A-A”, тоест две еднакви букви, свързани с тире.

С4 – РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СЕЧЕНИЯТА

В зависимост от разположението им в чертежа стандартът допуска два вида сечения:

  1. Наложено сечение. То се чертае непосредствено върху изгледите на чертежа. Показаното на фигурата изображение върху секущата равнина е завъртяно на 90о и начертано върху изгледа – вътре в контура на детайла. Наложеното сечение не се означава със знака за сечение. Чертае се с тънки непрекъснати линии.
  2. Изнесено сечението се изобразява извън контура на изгледа и е по-ясно и по-прегледно. Изнесеното сечение може да се разположи на продължението на линията на сечението (вж. фигурата). Ако фигурата на сечението е симетрична спрямо тази линия, сечението не се означава със стрелки и букви. Когато сечението се разполага на друго място в чертежа, е необходимо да се означава със знака за сечение, както е и на фиг. С3.
3 713 Прегледа