Понастоящем разполагаме с множество проучвания и научни разработки на редица изтъкнати автори от света и България, посветени на възникването и развитието на туризма. Доказано е, че първите пътувания и военни походи датират от около 6000 години преди новата ера.

Обобщавайки тези мнения, би могло да се даде следната последователност на възникване и утвърждаване на туристическите дейности:

Първи етап, свързан с древността. Съществуват неуспорими доказателства за провеждане на туристически и делови пътувания и екскурзии на хората от древността, особено в Китай, Гърция (Елада), Римската империя и т.н. Тези пътувания са имали опознавателен, търговски, делови и спортен характер.

Известно е, че на първите олимпийски игри проведени в Атина през 776г. пр.н.е. са участвали до 30 спортни и над 500 посетители – туристи (предимно роднини на спортистите. Известни са също множество пътувания в древността с кораби по моретата, търговски и други кервани и пр. особено добре е бил развит туризма в древния Рим, като улесненията за пътуванията са били давани и организирани от „Римската поща“, която е играела ролята на служебна пътническа агенция в отделните райони.

Втори етап. Утвърждаване и развитие на дейността на пътническите (и туристическите агенции в резултат на масовата промишленост и обучението на подрастващите.

През 18 век в Германия, Франция и Италия възникват предприятия за организиране на групови туристически пътувания. Истинското създаване на пътническите агенции обаче е свързано с името Томас Кук и неговата агенция с името му, който на 05.07.1841 г. на конгреса на въздържателите организира туристическо пътуване с влак на 570 души от Лестър за Лафбърту и обратно. През 1842 г. Томас Кук се регистрира като „екскурзионен агент“ и организира туристически пътувания.

Пътническите агенции през 18-ия и 19-ия век и до средата на 20-, век никнат като гъби в цяла Европа – Франция, Англия, Германия, Швейцария, Италия и т.н.

Организират се: образователни, търговски и други пътувания; обиколни пътувания – с кораби, влакове и т.н. Всичко това е в резултат на събирането за работа на големи групи от хора в промишлеността и другите предприятия, както е нарастващата роля на учебните заведения в подготовката и квалификацията на младото поколение.

Трети етап. След втората световна война до 1980г. Това е периода на утвърждаване на туризма като индустрия, със свое място в световната и националните икономики, с важна роля в международните отношения, със своите възможности за възстановяване здравето на хората и задоволяване на техните потребности и интереси от отдих, развлечения, културни и други занимания и потребности.

Туризмът увлече стотици милиони хора, неговите приходи в световната икономика са около 13%. В неговите дейности работят милиони хора от цял свят. Той се утвърждава като важен отрасъл в стопанствата на отделните страни.

Европа се превръща в център на световния туризъм – над 50% от пътуванията в света, над 55% от легловата база и приходите. Утвърдени са редица туристически държави – Англия, Германия, Франция, Испания, Италия, Гърция и т.н. Други държави от Европа, вкл. И България също разчитат на туристическите приходи и дейности.

Бурно развитие получава туризма в Азия – особено в Тихоокеанския район, Америка – северна и Южна, Близкия и Средния Изток, Австралия, а в последните 10-15 години и Африка.

Развиват се почти всички форми на туризма – морски, планински, балнеолечение, селски, екологичен и т.н. Създадена е организация по изграждане на съвременни заведения – хотели, ресторанти, заведения за развлечения и т.н. Туристическото предлагане (услугите) непрекъсанто се разширява и обогатява в съответствие с търсенето на хората, в съответствие с техните интереси и потребности. Появяват се нови форми за отдих и туризъм, особено в областта на развлеченията, културния и деловия туризъм и пр.

Четвърти етап. Свързан с глобализацията на световната икономика след 1980 г.

Този етап от теоретична гледна точка е продължение на предишния, но се свързва с процесите на глобализацията на световната икономика, която в туризма накратко може да се изрази в следното:

  • Създаване на множество международни сдружения в туризма.

В хотелиерството и ресторантьорството – вериги, франчайзинг, холдинги и т.н.

В туристическата дейност. Поглъщане на малките туристически агенции и туроператори от големите туроператори – ТУИ, Некерман, ИТС – Германия, Томпсън – Англия и т.н.

Включване на големите туроператори в хотелиерството (ТУИ – Германия има повече от 150 000 легла) и другите стопански дейности на туризма.

  • Световни информационни и резервационни системи за предоставяне на информация и услуги на туристите. В тази насока особено място в бъдеще се отделя на Интернет, която ще включи до 10 години около 50% от световните резервации на услугите в туризма.
  • Намесата на финансови, застрахователни, пенсионни и други капитали в дейността на туризма. Това на практика се реализира чрез кредитирането на туристическите предприятия, както и чрез кредитирането чрез издаване на дебитни карти на пътуванията и ползването на услуги от туристите.
  • Обвързване на дейността на специализираните предприятия със съпътстващи дейности – авиацията с хотелиерството и туроператорската дейност, туроператорите с хотелиерска дейност и авиация, хотелиерите – с туроператорска, търговска и транспортна дейност.

1 197 Прегледа