Както в света, така и в България туризмът и пътуванията на хората са възникнали в резултат на природно-климатичните ресурси и геограэското положение на страната, необходимостта от общуване и обмена на стоки от гражданите от различните райони, техните потребности от възстановяване, отдих и лечение.

Проследявайки обективното възникване и развитие на туризма в България, бихме могли да посочим следната последователност:

Първи етап – Средновековие. Преселване на българите в нашите земи, утвърждаване и развитие на българската държава. България се намира на кръстопътя на Балканския полуостров и редица пътешественици са я посещавали с научна, търговска и други цели. Съществуват също данни за лечението на византийските и римските първенци в многобройните минерални селища и балнеоложки райони на България- Голяма част от тези пътувания са свързани с честите войни, кръстоностни походи и други войскови предвижвания.

Втори етап – от 1878 до 1918г. Свързан с освобождението на България от отоманско робство, възстановяване на българската държавност, развитие на занаятите, промишлеността  и другите отрасли на стопанството. Възникват многобройни ханове, хотелчета, ресторанти, особено в периода 1900-1912г. За съжаление пътуванията на чужденци в България е силно ограничено от войните – балканска, междусъюзническа, Първата световна война.

Трети етап – 1918-1944г. Свързан с приемането на първите организирани чуждестранни туристи от Чехия във Варна, експлоатацията на ж.п. линията Русе-Варна. В периода възникват и първите големи международни хотели (хотел България-София), утвърждават се курортите около Варна, Боровец, минералните селища – Хисар, Велинград и др. Особено бързо се развива туризма в периода след голямата икономическа криза – след 1928 г. Създават се многобройни пътнически агенции, хотели, ресторанти и т.н.

Четвърти етап – от 1948 до 1992 г.

С Постановление №6 от Министерския съвет от 06.01.1948г. се създава държавно предприятие „Балкантурист“ към тогавашното Министерство на железопътните, автомобилните и водните съобщения. С това Постановление се създават условия за бързо развитие на туризма в България, особено в периода след 1960г., когато на световния пазар се утвърждават нашите най-добри курорти – Златни пясъци, Слънчев бряг, Албена, Боровец, Пампорово и т.н. Легловата база нараства на над 300 000 легла, от които 120 000 в хотелите.

Туризмът претърпява редица структурни управленски преобразования – комитет, асоциация, регионални и местни организации и предприятия. Държавното планово регулиране на неговата икономика създава условия за изграждане на добра база – Албена, Зл. пясъци, Сл. бряг, Дюни, Елени, Пампорово, Боровец, но същевременно принизява инициативността на отделните колективи, не създава условия за високо качество и разнообразие на туристическите услуги в съответствие с европейските нормативи. Независимо от това, България се утвърждава като туристическа държава, особено за туристи от бившите социалистически страни – СССР, ГДР, Германия, Франция, Великобритания, Скандинавските страни и др.

Пети етап – след 1992г. Сегашният етап от развитието на туризма в България е свързан с демократичните промени в нашия обществен, политически, социален и икономически живот, с приватизацията на държавната собственост в туризма и изграждането на нови частни и акционерни обекти, с множеството частни и акционерни предприятия, фирми и заведения в туризма, със сложна вътрешна и международна конкуренция на пазара, с поетапното присъединяване на България към страните на Европейската общност, отпадане на визовия режим и др.

Очевидно е, че новите пазарни механизми създадоха по-добри условия за изграждане и модернизация на материално-техническата база на туризма, на националната, регионалните и местните инфраструктури. Заедно с това конкуренцията между отделните туристически предприятия и обектите, създава по-добри възможности за повишаване качеството и разнообразието на туристическите услуги, за увеличаване на валутните приходи и печалби на държавата и отделните туристически обекти.

Разбира се този период е много сложен от гледна точка на реалното утвърждаване на пазарните механизми в туристическата дейност. Касае се до реалната собственост на обектите, до ново отношение към туристите при тяхното обслужване, до нова социално-икономическа атмосфера на населението и ръководителите на туристическите обекти, до реално преосмисляне на редица държавни икономически регулатори в съответствие с нашите конкуренти и европейските стандарти за стимулиране на туристическата дейност.

Не на последно място на този етап е важно утвърждаването на гражданското общество на неправителствените организации и сдружения в туристическата практика на национално и регионално ниво и постепенно отдръпване на държавата от вмешателството и властването над дейността на туристическите предприятия.

Приложението на икономическите механизми, териториално-селищното устройство на българските курорти, регулиране на отношенията на държавата с новите собственици, утвърждаване на гражданското общество и повишаване на стандарта и разнообразието на услугите са основните проблеми за утвърждаване на България на международния туристически пазар.

Изображение: Pixabay

623 Прегледа