Парите имат решаващо предназначение в пазарната икономика. Резултатите от употребата и влиянието на парите на различните аспекти на стопанската дейност и на развитието на обществото, характеризират тяхната първостепенна роля.

Обществената роля на парите и тяхното място в икономическата система се изразява в обстоятелството, че парите се проявават в качеството си на обществено свързващо звено между участниците в производствения процес. Те са основен инструмент за спонтанно отчитане на обществения труд в стоковото стопанство. Ролята на парите се проявява преди всичко в резултатите, които се получават от тяхното участие във формирането на цените на стоките и услугите.

В условията на пазарната икономика цените се формират, като се изхожда от стойността на стоките и услугите и възможните отклонения на цените от стойностите. Върху ценовите равнища пряко влияние оказват търсенето, предлагането, конкуренцията и др., което дава възможност да се намалят цените на стоките и услугите. Понижаване на цените обаче могат да си позволят само производителите, чиято издръжка на производството е по-ниска. Производителите, при които разходите по производството са високи, трябва или да намалят или да спрат производството и предлагането на тези стоки или услуги. Следователно участието на парите в механизма на ценообразуването е насочено към повишаване на ефективността /резултатността/ на производството и снижаване на равнището от издръжката му.

В процеса на изпълняваните от парите функции те придобиват качествено нова роля, като се превръщат в капитал. И така, стойността на произвежданите и предлаганите от фирмите стоки и услуги се изразява в пари, като при това парите служат като мярка на стойността и като паричен капитал.

Ако произведените и продадени стоки и услуги се реализират с налични плащания /плащания в брой/, а с получените пари се купят средства за производство, парите изпълняват ролята на средство за обръщение и капитал. Ако пък продукцията се продаде на кредит и издължаването се извършва с пари, то те са в ролята си на средство за плащане и капитал. Когато парите се спестяват с цел натрупване за покупка на средства за производство за разширяване на производството в бъдеще, в този случая парите се проявяват като средство за натрупване и съхраняване на стойността и като капитал.

Парите се превръщат в капитал не благодарение на техните функции, а защото функционирането на парите е включено в кръгооборота на капитала. С парите се купува и работна сила и средствата за производството, като елементи на производителния капитал, като фактори на производството.

С помощта на парите се опосредства формирането, разпределението и реализацията на националния доход чрез държавния бюджет, данъците, таксите, кредитът и лихвата, цените на стоките и услугите, работната заплата, печалбата и т.н. Ролята на парите се изменя и във връзка с промените на условията в развитието на икономиката. В условията на пазарна икономика тяхната роля се повишава във връзка с приватизацията и необходимостта от обосновани /реални/ оценки на имуществото. Повишената роля на парите е свързана и със засилването на икономическите стимули, за по-голяма съпричастност в работата за просперитет на фирмата и възможностите за получаване на дивиденти или по-високо заплащане. В условията на глобализацията на икономическите връзки и взаимоотношения между страните, ролята на парите е да обслужват платежния оборот между страните с движението на стоки, услуги, работна сила и капитал.

Управлението на паричния оборот в страните с развити пазарни отношения се извършва от финансово-кредитни институции. Към тях се отнасят централната банка, търговските банки и другите финансови институции като Министерството на финансите и други специализирани финансови органи.

Ефективното прилагане на парите в различните сфери и дейности на икономиката изисква използването на стабилни парични единици, за да могат да преодоляват негативните процеси на инфлацията.

768 Прегледа