Р1 – КАКВО Е РАЗРЕЗ?

Разрезът всъщност е сечение, но допълнено с изгледа на частта на детайла, която се намира зад секущата равнина. Разрезът се разполага и чертае, както се чертае изглед. Щрихова се само площта на сечението. Означаването на разреза не се различава от това на сечението.

Р2 – ВИДОВЕ РАЗРЕЗИ

На фигурата са показани няколко от най-често срещаните разрези и чертежите:

  1. Прост разрез: Това е разрезът, получен при използването само на една секуща равнина. Такива са и разрезите, показани на фиг. Р1 и Р4. В зависимост от разположението на секущата равнина спрямо проекционните равнини разрезите биват: фронтални, профилни и хоризонтални. Например на фиг. Р1 разрез е фронтален, тъй като секущата равнина е успоредна на фронталната проекционна равнина. Разрезът, показан на фиг. Р2-1, е профилен.
  2. Полуразрез: Когато детайлът е симетричен, стандартът допуска да се изобрази с полуразрез и полуизглед, обединени в една проекция. Границата между тях е оста на симетрия. Полуразрезите не се означават на чертежа.
  3. Частичен разрез: този разрез дава възможност да се изобрази само част от показания с изглед детайл. Както се вижда и от фигурата, частичният разрез се ограничава с тънка линия, начертана със свободна ръка. Той не се означава на чертежа.

Р3 – ОЩЕ ЗА ЩРИХОВИТЕ ЛИНИИ

Те са различни за различните видове материали. Всички детайли, които са изработени от метали или техните сплави, се щриховат с тънки линии, наклонени под ъгъл, равен на 45о (по изключение 30о или 60о). На фигурата е показана и щриховка на „срязани“ детайли от дърво, а също и от неметални материали.

Щриховите линии на всички разрези и сечения на един и същ детайл трябва да имат едно и също направление.

Ако секущата равнина пресича тънка стена (ребро) на детайла и е успоредна на нея, стената не се щрихова. Не се щриховат и надлъжните сечения и разрези на оси, винтове и други подобни детайли.

Забележка: Оразмеряването на сеченията и размерите се извършва по познатите начини. Полуразрезите се оразмеряват по подобие на фиг. Р2-2, където размерната линия се прекъсва и е показана само една спомагателна линия.

5 103 Прегледа