Продукти на високата пещ са чугунът (който е предмет на високопещното производство), шлаката и високопещният газ, които представляват отпадъчни продукти на това производство, но намират практическо приложение.

Изображение: industryweek.com
Информация: „Технология на машиностроителните материали“, Л. Калев

452 Прегледа