Природно-климатичните и географските ресурси – основа за създаване на форми (направления) и стопански организации в туризма

Природните ресурси са нееднородни и не подлежат на оценка, но те имат определена роля за международната и националната туристическа специализация.

Географското разположение на отделните страни и райони на света, природно-климатичните им дадености и ресурси, историческото и културно наследство и т.н. са най-важният фактор, тоест те са в основата на зараждане, утвърждаване и развитие на стопанските и другите организации и предприятия в туризма, хотелиерството и ресторантьорството, на тяхното териториално-туристически райониране.

Това е, защото на основата на тези ресурси се развиват производителните сили и тяхната териториална организация, създават се нови производства, културни и архитектурни обекти, културни, научни и други обществени центрове.

По-конкретните фактори, които оказват влияние за създаване, развитие и териториално разпределение на стопанските обекти на туризма, хотелиерството и ресторантьорството са:

  • Териториалното разположение на основните отрасли в икономиката.

По своята същност: от една страна, имат стимулиращо въздействие – на основата на труда и умората на хората се появяват масови рекреационно-туристически потребности, което пък стимулира изграждането на материално-техническа база на туризма; от друга страна – промишлеността има негативно въздействие върху туризма, защото замърсява природата и околната среда, изчерпва природните ресурси и т.н. Затова е нужно да се търсят правилни решения за съчетаване на промишленото и туристическото развитие на всяка страна и селище.

  • Социално-икономически фактори.

Те са свързани с потребностите на хората от възстановяване на силите (рекреация) и развлечения, особено при настоящото натоварване на хората в производството, урбанизацията на големите градове, нервно-психическите усложнения на хората. Значително влияние за развитието на туризма и отдиха имат социалните фактори като: увеличаване на свободното време на хората и социалната политика на всяка държава; международното сътрудничество и особено създаването на такива организации като Европейския съюз със свободно движение на хора, капитали и т.н.; трудовите ресурси; професионалната и семейната структура; увеличение на доходите на населението, особено в развитите държави; повишаване на културното равнище и образованието на хората.

Икономическите фактори за създаването и развитието на стопанските предприятия на туризма са свързани с техния икономически и финансов принос в националния, районния и местния бюджет, с изграждането и експлоатацията на туристическите обекти и предприятия, с осигуряване поминъка на част от населението на отделните страни, благоустрояването на отделните страни, курорти, селища и т.н.

Рационалното и практическото обединяване на природно-климатичните и географските ресурси, влиянието на промишлеността и другите основни отрасли на всяка икономика и отчитане ефектите на социално-икономическите фактори, определят нуждата и значимостта от утвърждаване на стопанските и другите организации и предприятия в туризма.

Туристически региони в света

Европейският континент е обект на най-много международни пътувания, като в самия континент преобладават пътуванията към Южната и Западната част на Европа, свързани с отдиха и възстановяването на хората в морския и океанския териториален район.

Американският континент също е обект на значителни пътувания. Тук особено интензивни са пътуванията в Средна и Северна Америка и районите на Карибския басейн.

Ежегодно се увеличават и пътуванията към Азиатския континент и особено в тихоокеанския географски район. По преценка на експертите от туризма, тези пътувания ще имат висок темп на нарастване като се има предвид екзотичният и разнообразен характер и повишеното ниво на качеството на туристическите услуги.

Африка също се утвърждава на международния туристически пазар, особено в страните от северните райони и предлаганите специфични услуги в Средна и Южна Африка – лов, сафари и др.

Австралия като една от най-дългите дестинации в световния туризъм има традиционно добър и разнообразен туризъм и особено големи природно-климатични ресурси.

Изображение: Pixabay

554 Прегледа