Добиването на металите от техните руди представлява съвкупност от химични и физико-химични процеси, които се извършват в пещта. Голямо значение при тези процеси има шлаката, която се образува над металната баня. Много рядко рудите съдържат необходимите скални примеси, които направо дават подходящи шлаки. В повечето случаи за получаването на шлака с определен състав, температура и вискозитет в пещта се добавят специални добавки, които заедно с рудата и горивото представляват главни суровини при всеки металодобивен процес. Дори и в случаи, когато примесите в рудата са подходящи за образуването на определена шлака, обаче последната е в недостатъчно количество, налага се също допълнително да се поставят прибавки. Видът на прибавките зависи от състава на рудите и от характера на процеса, който се извършва – основен или кисел. Съобразно с това различаваме основни и кисели прибавки.

Най-често употребяваните основни прибавки са варовик (CaCO3) и доломит (CaCO3.MgCO3). Обикновеният варовик съдържа често пъти значителни количества SiO2, пирит, сулфиди или фосфати, които влошават неговите качества. Най-чиста основна (базична) прибавка е кристалният варовик (мрамор).

Друга основна прибавка е калциевият флуорид, т.нар. флусшпат (CaF2). Той се употребява тогава, когато се налага получаването на силно основна и много тънколивна (рядка) шлака. За разлика от варовика флусшпатът обаче е доста по-скъп, освен това той атакува стените на пещта, поради което се използва по-рядко (напр. в стоманодобивните пещи).

Кисели прибавки са SiO2 и Al2O3. Те се прибавят най-често във вид на обикновен кварцов пясък (напр. за процеси, които се извършват във въртящи се или в пламъчни пещи) или във вид на кварцити, гранит и др., когато е необходим по-едър шихтов материал (напр. в шахтови пещи).

Обикновено рудите, които се употребяват най-често за добиване на металите, са примесени с кисел скален примес – SiO2 и Al2O3 – и за да се получи основна шлака, налага се прибавянето на основни прибавки. Количеството им понякога достига до 40 и повече проценти от масата на рудата. Поради това особено важно е да се избират такива прибавки, които имат ниска стойност.

Изображение: suttles
466 Прегледа