Принципни ограничения относно кръга на покритите осигурителни рискове не съществуват. Първоначално фирменото осигуряване е покривало единствено риска старост. Постепенно, с разрастване на ролята на фирменото осигуряване като средство за мотивиране на персонала, към осигуряването при старост се прибавя осигуряване по болест, инвалидност, злополука или смърт.

Широкият обхват покрити осигурителни рискове предполага заделянето на значителен обем от средства за провеждане на допълнителна осигурителна защита, което не е по възможностите на всяка фирма. Поради това някои фирми предлагат на своите сътрудници възможността да избират рисковете, срещу чиито последици да получават защита. По този начин, чрез индивидуално избрания „пакет“ от осигуровки в максимална степен се задоволяват потребностите на персонала на фирмата от осигурителна защита, без това да е свързано с увеличаване на разходите за фирмено осигуряване.

Най-често фирменото осигуряване покрива осигурителните рискове на пенсионното осигуряване инвалидност (причинена от трудови злополуки или професионални заболявания), старост и смърт, поради което е добило популярност като фирмено пенсионно осигуряване.

Превръщането на персонала на фирмата в покровителствани от фирмената осигурителна защита лица е свързано с изпълнението на определени условия – навършването на определена възраст и изпълнението на определен минимален трудов стаж.

Понякога част от заетите във фирмата са принудени да сменят местоработата си. Те не са в състояние да докажат лоялността си (измерена с продължителна работа) нито към стария, нито към новия работодател, и не могат да разчитат на допълнителна фирмена пенсия. Постепенно се появява и все по-широко приложение намира т.н. преносимо осигуряване. То зачита вече натрупаните „пенсионни“ права на лицата при смяна на работодателя. По този начин предоставяната фирмена осигурителна защита се разпростира върху целия персонал на фирмата без да ограничава неговата мобилност.

361 Прегледа