Преди да се поставят в пещта, рудите обикновено се подлагат на известна предварителна преработка, за да добият подходящ за предстоящите металургични процеси вид. Прибавките също трябва да съдържат малко сяра и фосфор и преди поставянето им в пещта да се раздробяват на късове с едрина 30-80 mm.

Подготовката на рудите се състои най-често в провеждане на следните операции:

Сортиране. Рудата се сортира по големина на късовете, по химичен състав и по физични и минералогични характеристики.

Обогатяване. Около 85% от железните руди преди поставяне в пещта се подлагат на обогатяване, при което се получава концентрат (обогатена руда). По-важните начини за обогатяване са: промиване – частично отделяне на скалната част от желязо съдържащия минерал чрез силна струя вода; мокро утаяване – разделяне на тежките и богати на метал късове руда от по-леките скални примеси чрез възходяща струя вода или в по-тежки суспензии; магнитно сепариране – отделяне на металосъдържащите частици от скалните примеси след раздробяване на рудата или когато рудата е във вид на магнетитни пясъци.

Уедряване. Извършва се с цел да се получат късове с определени едрини от ситна руда или от концентрати след обогатяването. По-важните начини за уедряване са брикетирането и агломерацията. Брикетирането представлява пресоване на разните частици във вид на брикети със или без прибавки на свързващо вещество. Агломерацията е процес на уедряване чрез спичане, при който се извършва и известна металургична подготовка на рудата. Най-широко приложение намира агломерацията с мощни агломерационни машини с непрекъснато действие при производителност над 3000 t агломерат за денонощие. Раздробената руда с едрина на зърната 5-8 mm в количество 40-70% се смесва със: 20-30% агломерат във вид на прах, получен като отпадъчен продукт при самото агломерационно производство, 5-10% варовик, 4-7% ситен кокс, 5-6% вода и известно количество високопещен прах. След спичане при 1200-1500оС се получава т.нар. офлюсован порест агломерат с понижено съдържание на сяра, който има достатъчно висока якост и се редуцира сравнително лесно в пещта. Ефективен метод за уедряванена дребен концентрат представлява гранулирането, при което се получават гранули с размери 10-30 mm. За целта ситният концентрат се смесва с варовик или глина и се овлажнява с 8-10% вода. Сместа се поставя във въртящи се барабани, при въртенето на които тя се разбърква и се гранулира. След това гранулите се изсушават и изпичат при 1300оС.

Изображение: nedra.com.ua
835 Прегледа