Посочените фактори в своята съвкупност показват основните обективни сили, които са оказвали влияние върху формирането, развитието и характера на капиталистическите осигурителни отношения. Благодарение на тях, тези отношения са придобили определена относителна самостоятелност, своя специфика, която ги отличава от останалите структуроопределящи елементи на капиталистическите производствени отношения. По-важните характерни черти, които дават облика на капиталистическите осигурителни отношения са следните:

  • Осигурителните отношения се развиват на базата на частната собственост върху средствата за производство, което предопределя и характера на разпределението и потреблението на новосъздадената стойност. Принципът на разпределение според собствеността стеснява рамките на осигурителните отношения, а стремежа за социална сигурност се явява като противодействащ фактор в тази насока.
  • Капиталистическите осигурителни отношения имат по-висока степен на обобществяване от тези при феодализма. Те изпълняват важни функции, свързани с възпроизводството на капитала. Материална основа за реализация на тези функции е осигурителният фонд, който се обособява в различни частни, държавни, доброволни, корпоративни, фирмени застрахователни и осигурителни дружества.

В тази насока осигурителните отношения посредством надстроечните форми, които пораждат, са важен икономически инструмент за регулиране на икономиката, удачно средство за стимулиране на възпроизводствения процес и натрупване на капитала. Това обаче не означава, че тези отношения са специално създадени за тази цел. Независимо от тяхното действие, осигурителните отношения възникват на обективна основа, обусловени са от сложна съвкупност от фактори, които разгледахме преди.

  • Осигурителните отношения, разгледани от гледна точка на разширеното възпроизводство, обхващат практически всички основни моменти на единния възпроизводствен процес. Те са предпоставка за увеличаване размера на функциониращия капитал, оказват влияние при реализацията на обществения продукт, представляват важен антикризисен фактор. Не малка роля имат осигурителните отношения, като условие и предпоставка за възпроизводството на главната производителна сила – работната сила.

Възпроизводствената функция на осигурителните отношения е толкова значителна, че в съвременните условия е практически невъзможно разширяването на капиталистическото производство без социалното осигуряване. Ако такова разширяване се извършва, то в най-добрият случай ще има несъвършен, деформиран вид. Тази функция на осигурителните отношения се явява общопризната от икономистите, работещи по тези проблеми.

  • Капиталистическите осигурителни отношения умело се използват за реализация на практика на антикризната политика на държавата. Тази роля на отношенията е обусловена от самият характер на социалните плащания, от спецификата на тяхното движение в различните фази на цикъла на икономическата криза. Много често тенденциите в развитието на осигурителните отношения се определят от динамиката на трудовите отношения.

В периода на икономическата криза се проявява обща тенденция към спадане на реалната работна заплата. Това е така, тъй като намалява търсенето на работна сила, расте числото на безработните. За разлика от работната заплата, социалните плащания се увеличават. Следователно, те са активен елемент, който оказва въздействие върху реалната платежоспособност на обществото, а от там и върху затруднената реализация на брутния вътрешен продукт на обществото.

По този начин осигурителните отношения посредством своите форми и механизми се явяват стабилизиращ фактор на икономиката, надежден икономически регулатор на общественото производство и потребление. Именно тези позитивни качества на осигурителните отношения използват работодателите, за да поддържат и развиват осигурителната система, въпреки негативното си отношение към нея.

Обобщеният извод, който можем да направим е, че в условията на капиталистическата икономика осигурителните отношения са обективна реалност, която притежава сложни връзки и взаимни зависимости. Тяхното многоаспектно действие се разпростира върху целия социален, икономически и политически организъм, тъй като субектите им са труда и капитала. Осигурителните отношения са неотменна част на капиталистическите обществени отношения и тяхното развитие се обуславя от обективните икономически закони на капиталистическото общество.

Ресурс: Соц. осигуряване, П. Йорданов

366 Прегледа