Характеристиката на осигурителните отношения не е изчерпателна, ако не се установят и разкрият различните съставни отношения, които ги формират като едно цяло. Интеграционното свойство на осигурителните отношения не може да бъде сведено към разглеждането им като сума от други отношения. Това е така, тъй като самото общество, което ги поражда, не се състои от индивиди, а изразява общото в отношенията, в които един индивид се намира с друг.

Това обстоятелство е от изключителна важност, тъй като предполага, че свойствата, които притежават структуро-образуващите отношения са подчинени не на самите себе си, а на връзките и зависимостите, които съществуват между тях. Това от своя страна определя цялостността на осигурителните отношения. Следователно самата система на осигурителните отношения като цяло е носител на свойствата на всичките си съставни елементи (отношения), явява се в качеството си на социален продукт на взаимовръзките на тези отношения.

Това предполага, че научни познания за характера и развитието на осигурителните отношения могат да бъдат придобити не само при разглеждането на цялото, но и при изследването на качествата и свойствата на съставните отношения. Разкриването на тяхната вътрешна природа, както и критериите, които ги обуславят, до голяма степен определят закономерностите в тяхното развитие, както и тяхното място в единната цялост на пазарното стопанство.

Осигурителните отношения са обусловени от динамиката на цялата възпроизводствена система, намират се в тясна връзка и взаимна зависимост с нея. Те си взаимодействат и с надстроечните елементи, които са производни на пазарните отношения. Независимо от тази обща характеристика на връзките, осигурителните отношения се развиват в определени граници, в които те получават качествена определеност и относителна автономност. Това ни дава възможности, посредством методите на анализа и синтеза да ги изследваме, както по отделни групи, така и като еднородно цяло, притежаващо свойствата на образуващите го елементи.

Именно вътрешните взаимовръзки на елементите на осигурителните отношения определят формирането, функционирането и динамиката на цялата им органическа система. Органическата система има свои предпоставки, и нейното развитие и единство се състои именно в това, че подчинява в себе си всички елементи или създава от тях съответните органи. По такъв начин системата в хода на историческото развитие придобива цялостност. Установяването на системата на тази цялостност е образуващ момент на системата, процеса и развитието. Това правило се отнася и за осигурителните отношения. При тяхното структурно изучаване, особеностите и чертите на съставните отношения се намират в диалектическа връзка и взаимна зависимост, както пряко едни с други, така и опосредствувано, посредством странични връзки и зависимости. Ако ги сравним обаче, те ще показват трайни връзки и взаимни зависимости, които се обединяват в значителна степен от еднородността на осигурителните отношения като цяло.

323 Прегледа