Огнеупорни се наричат такива материали, които издържат високи температури, без да се разрушат или изменят формата си под действието на определен товар. Те се употребяват за изграждането на огнища, нагревателни съоръжения, пещи и са важен помощен материал в металодобивното производство.

В зависимост от вида си огнеупорните материали се разделят на два вида:

а) профилни огнеупори – тухли и профилни части, производството и употребата на които съставлява 85-90% от цялото количество огнеупорни материали;

б) раздробени огнеупори, които се използват главно във вид на трамбовъчна маса или на огнеупорен прах.

В зависимост от мястото, където се използват и от условията, при които работят, огнеупорните материали трябва да отговарят на редица изисквания, които се определят от техните свойства, като огнеупорност, механична якост, термоустойчивост, постоянство в обема, порестост, газопропускливост, топлопроводност, електропроводност, специфична топлина и др. Важно свойство на огнеупорните материали е тяхната химична устойчивост, тоест устойчивостта им срещу химично въздействие на метала, шлаката и газовете в пещта или съоръжението.

Тази устойчивост се определя от химичния състав на огнеупора. В зависимост от химичните си свойства огнеупорните материали се делят на три групи: кисели, основни и неутрални. Към тях могат да се отнесат съответно групите на полукиселите и полуосновните огнеупори.

Разгледайте също и:

506 Прегледа