Н1 – СТАНДАРТЕН ШРИФТ В ТЕХНИЧЕСКОТО ЧЕРТАНЕ

Всеки чертеж е съпроводен с надписи от букви и цифри: размерни числа, означения на разрези и сечения, данни за чертежа и изделието в основния надпис и др.

Надписите в чертежите трябва да отговарят също на определени изисквания. За машиностроителните, електротехническите и строителните чертежи стандартът предписва само един вид букви и цифри, обединени в стандартен шрифт. При това стандартът допуска шрифтове с няколко различни височини – според характера и предназначението на надписа.

Основният шрифт е наклонен. Наклонът е 75o.  Формата на буквите е показана на фигурата.

Допуска се и прав шрифт.

Н2 – СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ НА БУКВИТЕ И ЦИФРИТЕ

1. Височината на главните букви съответства на размера на шрифта (вж. фигурата). Означава се с латинската буква h. Най-употребяваните шрифтове, в техническото чертане са следните:

От таблицата се вижда, че на всяка височина на шрифта отговаря определена дебелина на линията, с която той се записва.

2. По-голяма част от главните букви и цифри имат широчина, равна на 6/10 h. Други правят изключение, както се вижда от фигурата, на която са показани най-характерните размери на шрифта.

3. При усвояването на стандартния шрифт се използва пълна (вж. фиг. Н2-2) или съкратена спомагателна мрежа (вж. фиг. Н2-3).

Н3 – РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ БУКВИТЕ

Обикновено разстоянието между буквите в думите и между числата в цифрите е равно на 2/10 h. Но в някои случаи, като например при писането на думи с главни букви в съчетания, като ТА, ГА, РА и др., разстоянието се намалява почти до нула.

Н4 – ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАНДАРТНИЯ ШРИФТ

На фигурата са показани няколко примера за различни надписи със стандартен шрифт, които могат да се срещнат често в чертежите.

Стандартните шрифтове се означават по следния начин: Шрифт 5, тук h=5. Препоръчва се и:

 • шрифт 7 – за наименованието на чертежа, буквите, означаващи разрези и сечения, за означаване на позиции и пр.;
 • шрифт 5 – за надписите в основния надпис (без наименованието);
 • шрифт 3,5 – за останалите надписи в чертежа: размерни числа и др.

Н5 – ЛАТИНСКИ ШРИФТ

Буквите от латинския шрифт и цифрите са също стандартизирани (вж. фиг.).

Н6 – КАК СЕ НАНАСЯТ РАЗМЕРИТЕ

Върху чертежа трябва да бъдат нанесени всички необходими размери, така че на изпълнителя да не се налага да измерва върху чертежа, което е неудобно и неточно. На всички чертежи независимо от мащаба им се поставят действителните размери на изделието. Всички линейни размери в машиностроителните чертежи се дават в милиметри, като измерителната единица не се нанася.

Графичното изображение на един размер в чертежа включва следните елементи:

 1. Две спомагателни линии (тънки);
 2. Една размерна линия (тънка);
 3. Две стрелки (вж.фиг. Л3);
 4. Едно число (за изписването му ви препоръчваме шрифт 2,5 или 3,5 в зависимост от мащаба);

Н7 – МЯСТО НА РАЗМЕРНОТО ЧИСЛО

 1. Ако размерната линия е хоризонтална, числото се пише винаги над нея и възможно най-близко до средата.
 2. Ако размерната линия е вертикална, числото се поставя отляво, като основата на цифрите е към размерната линия.
  • Ако размерната линия е наклонена, размерното число се поставя както на фиг.Н8-1 и Н9 и винаги над размерната линия.

Н8 – ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ДИАМЕТРИ

Диаметърът се означава с кръг, пресечен с наклонена черта (вж. и фиг. Н4). Височината на знака е равна на размерното число, като чертичката е наклонена на около 75о. Той се поставя пред размерното число. Възможни са два начина на оразмеряване на диаметри:

 1. с размерна линия, която минава през центъра на окръжността;
 2. с изнесена размерна линия;

Н9 – ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА РАДИУСИ

Радиусът се означава условно със знака R (вж. фиг. Н4). Той също се поставя пред размерното число и височината му е колкото неговата.

Н10 – ПРИМЕР ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ

На фигурата е показан пример за оразмеряване на не много сложен детайл – тяло на плъзгащ лагер.

3 757 Прегледа