Материалите, които се употребяват при добиването на металите, се разделят на две основни групи:

  1. Материали, които не участват непосредствено в металургичните процеси, но са необходими за тяхното протичане и се наричат помощни (напр. огнеупорните материали).
  2. Материали, които участват пряко в металургичните процеси и се наричат главни (напр. рудите, горивата и прибавките).

Съдържание:

  1. Огнеупорни материали. Характеристика и свойства:
  2. Руди;
  3. Горива:
  4. Прибавки;
654 Прегледа