При добиването на чугун мангановите руди се използват за вкарване на манган в състава на чугуна. Освен като съставен елемент, който придава определени свойства на метала, манганът служи и за обезсеряване на чугуна. Най-често използваните манганови руди са: магнанит – Mn2O3, теоретично съдържание на манган 69,6%; хаусманит – Mn3O4 – със 70% Mn; родохрозит – MnCO3 – с 47,8% Mn; пиролузит – MnO2 – 63,2% Mn.

За използването на мангановата руда в чугунодобивното производство от голямо значение са нейната чистота и съдържанието на манган, тъй като в чугуна преминава само част от мангана. Загубите са толкова по-големи, колкото по-бедна е рудата.

Изображение: alicdn.com
1 245 Прегледа