Линиите в чертежите са стандартизирани.

Л1. ВИДОВЕ СТАНДАРТНИ ЛИНИИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ЧЕРТАНЕТО

В техническото чертане всеки технически обект (машина, апарат, детайл и пр.) се изобразява върху равнината на чертежа чрез метода на правоъгълното проектиране. Построяването на изображенията се свежда до начертаването с линии на видимите контури на детайла, на контурите на сеченията, на геометричните оси и пр.

За да бъде чертежът ясен, точен и разбираем, по БДС са определени няколко вида линии, всяка от които има точно определено предназначение. Най-употребяваните са:

 1. Дебели непрекъснати линии – това са линиите, с които се изобразяват видимите очертания (контурите) на детайла. Дебелите непрекъснати линии са над употребяваните в чертането. Дебелината на такава линия според стандарта може да варира от 0.35 до 1.4 Означава се с латинската буква s (прил. I).
 2. Прекъсвани линии – С тях се изобразяват невидимите очертания на детайла (на фигурата това са контурите на двата отвора в изображението, разположени под разрера). Дебелината и други данни за прекъсваните линии са дадени в прил.
 3. Тънки непрекъснати линии – най-често се използват като спомагателни в чертежите. Както се вижда и от приложение I, това са линиите с най-разнообразно приложение.
 4. Прекъсвани с точка линии – най-употребяваната от този вид линии е тънката, която се нарича още осова, защото с нея се изобразяват оси на симетрия или геометрични оси. При наличие на симетрия осовата линия разделя изображението на две равни части.
 5. Тънки непрекъснати вълнообразни линии. Това са също тънки линии, но за разлика от другите стандартни линии се чертаят със свободна ръка, без чертожни инструменти. Най-често се използват за ограничаване на частични изгледи, разрези или сечения.

Л2. НЯКОЛКО ВАЖНИ ПРАВИЛА

Дебелината на един и същ вид линия трябва да е еднакъв във всички изображения на чертежа.

 1. Дебелите непрекъснати линии трябва да се пресичат точно под ъгъл.
 2. Прекъсваните линии трябва винаги да се пресичат с отсечките си.
 3. Прекъсваните с точка линии също трябва да се пресичат с отсечките си.

Л3. СТРЕЛКИТЕ

Стрелките, които ограничават размерните линии, са също стандартизирани. Стрелки се използват и при означаване на разрези и сечения (вж. фиг. Л1).

Спазването и прецизното начертаване на стандартните линии и стрелките е важна предпоставка за качественото изпълнение на чертежите.

Л4. ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЧЕРТАВАНЕТО НА СТАНДАРТНИ ЛИНИИ

 • Линиите се чертаят винаги отляво надясно, без да се връща моливът обратно. Ако искате да получите плътна дебела линия, се повтаря отново линията отначало. Моливът се хваща по-близо до подострения връх.
 • Дебелите непрекъснати линии се чертаят с по-мек молив. За работа върху кадастрон се използват обикновено моливи B (№ 2) или HB (№ 3).
 • За начертаването на тънките линии се използва по-твърд молив: 2H (№ 5) или H (№ 4). Моливът трябва да се държи леко наклонен (почти вертикално), за да може да чертае само с острието си. Линията трябва да е тънка, но не и бледа!
Изображение: cadsetterout.com
2 607 Прегледа