От методологическа гледна точка изключително важно значение имат критериите и основните изходни точки, въз основа на които ще се извърши структурирането на осигурителните отношения. Такива могат да бъдат субектите, по повод на които възникват отношенията, материалната основа  (под материална основа се разбира икономическия пласт от обществени отношения, които функционират в системата на социалното осигуряване) на тяхното проявление, степента на обобществяване на осигурителните отношения.

Характеристика на осигурителните отношения от гледна точка на социалните субекти

От гледна точка на социалните субекти, осигурителните отношения винаги ще съчетават двете поляризирани съвкупности – тази на активните лица, които са създатели на материалните блага и тази на нетрудоспособните, които не участват в производствения процес поради рисковете на труда. Между тези съвкупности възникват определени отношения, които се определят от характера и особеностите на пазарните отношения.

В условията на пазарно стопанство съвкупността на активните лица издържа едновременно живущата с тях съвкупност на нетрудоспособните. Това предполага, че всеки човек действа като социален индивид, съвместно с други членове на своята общност спрямо друга съвкупност (общност) и сам за себе си. При това взаимодействие се пораждат определени отношения, които се решават в рамките на обществото, като обединяващо цяло на двете големи съвкупности.

Като се има предвид тази постановка могат да бъдат отграничени следните носители на осигурителните отношения:

  • Отделният индивид, претърпял или не рисковете на труда;
  • Осигурителната съвкупност, формирана на базата на характера, интересите и потребностите на членовете й;
  • Обществото като акумулатор на отношението на държавата и държавните институции към нетрудоспособните лица.
  • Доброволните, корпоративни, фирмени, частни и акционерни осигурителни дружества, създадени като бизнесорганизации.

Отделният социален индивид като носител на осигурителните отношения винаги придобива същите като член на дадена социална група или общност. Откъснат или изолиран от обществото той не може да стане носител на осигурителните отношения. Това положение обаче не бива да се абсолютизира. Понякога самият индивид може да не е носител на осигурителните отношения, но да предизвиква същите по отношение на други членове на обществото. Такива отношения се пораждат при доброволното и частно социално осигуряване.

Отделният индивид може да бъде потенциален или реален носител на осигурителните отношения. Когато той е трудоспособен, в качеството си на такъв той е потенциален носител на тези отношения, тъй като в своята трудова и жизнена дейност индивидът се явява обект на осигурителните рискове. С настъпването на риска и придобиване на определена нетрудоспособност лицата стават реални носители на осигурителните отношения. И в единия, и в другия случай обаче отделният социален индивид си остава страна в първоначалната взаимовръзка активни – неактивни трудоспособни лица. В основата на разрешаването на тази взаимовръзка стоят осигурителните отношения.

Характеристика на осигурителните отношения от гледна точка на съвкупността на осигурените

Второто структурно равнище, на което се проявяват осигурителни отношения е осигурителната съвкупност, формирана на базата на определени качествени признаци. Тук трябва да се има предвид, че Обществеността, доколкото е социалноограничена, а не илюзорна общност, не е сума от отношения на съставляващите я индивиди, нито реалност стояща над тях. По принцип същата зависимост е налице и между интересите – на индивида и общността. Отношенията, които съставляват общността, са същите тези индивидуални отношения получили обаче специфична социална окраска, поради самият факт на принадлежността на техните носители към дадени осигурителни или застрахователни фондове.

Този извод е направен за трудовите отношения, но той важи и за осигурителните отношения, тъй като и едните, и другите имат за обект на своето проявление човека. Разликата тук е, че в единия случай става въпрос за общност, формирана от активни, трудоспособни лица, а в другия тя е формирана от нетрудоспособни.

Като носител на осигурителните отношения, съвкупността на нетрудоспособните лица е ограничена от осигурителните рискове, от обхвата на социалното осигуряване, от възрастовата структура на населението, от състоянието на демографските процеси, от равнището на заболеваемостта, от правно-нормативната уредба на осигурителния процес.

Осигурителните отношения в които встъпва съвкупността на нетрудоспособните могат да бъдат вътрешните, тоест отношения, които възникват вътре в самата съвкупност и външни – отношения, които възникват между осигурителната съвкупност и останалите съвкупности от населението. Тези отношения са многоаспектни. Те притежават социални и икономически характеристики. Тази многоплановост на проявлението ги прави трудно изучаеми и определяеми. Трябва да се има предвид, че от отношенията, които възникват в осигурителната съвкупност винаги трябва да акумулират по определен начин интересите и потребностите на членовете на тази съвкупност. В противен случай се губи обединяващият момент и съвкупността ще съществува само формално.

Трето структурно равнище, което акумулира, осигурителните отношения е държавата. Тук възпроизвеждането на осигурителните отношения има важно социално-икономическо значение, тъй като изразява отношението на висшата общност – държавата към нетрудоспособните й членове. Държавата съчетава в себе си осигурителните отношения на индивида, съвкупността на нетрудоспособните и своето собствено отношение в едно цялостно единство, което е подчинено на развитието на обществените отношения. Тя създава институциите, посредством които се регулират осигурителните отношения, създава необходимия ред за социално осигуряване на трудещите се. По този начин триединството индивид – осигурителна съвкупност – държава се преобразува в релацията трудоспособни – предприятие – осигурителен институт – нетрудоспособни. Както виждаме, на второто структурно равнище звената нарастват, взаимоотношенията се усложняват. Това е така, тъй като на второто равнище се проявяват институционализирани осигурителни отношения, които представляват реалната, видима част на осигурителния процес, докато социалната база остава скрита във воала на научната абстракция.

С развитието на пазарното стопанство институционализацията на осигурителните отношения ще се засилва. В условията на демократизация те все повече ще придобиват относителна самостоятелност, което води до създаването на самостоятелни, самоиздържащи се и автономни осигурителни институти и дружества.

Характеристика на осигурителните отношения в зависимост от икономическите форми на проявление

Осигурителните отношения могат да бъдат структурирани в зависимост от икономическата основа на тяхното проявление. От тази гледна точка те могат да бъдат диференцирани на изходни и производни осигурителни отношения.

 Изходните осигурителни отношения показват мястото на социалното осигуряване в общата структура на целия разпределителен процес. „Отношенията, които се създават в процеса на образуване и разпределение на осигурителния фонд не са нищо друго, освен отношения на разпределение и преразпределение на брутния вътрешен продукт. Или наличието на нетрудоспособни лица и осигурителни рискове налагат да се разпределя част от продукта в тяхна полза. Именно по повод на това разпределение възникват определени отношения, които създават нужните базови условия за установяване на връзката между осигурителните отношения и останалите производствени отношения.

Изходните осигурителни отношения предполагат достигането на продукта на труда до нетрудоспособните лица. Те обаче определят само неговото общо, глобално заделяне без да конкретизират начините, способите и пътищата, по които той ще достигне до нетрудоспособните индивиди. Това е дело на производните осигурителни отношения. Те са подчинени на изходните. При своето развитие и функциониране определят конкретните механизми за достигане на продукта на труда до нетрудоспособните лица.

Производните осигурителни отношения дават същностната характеристика на социалното осигуряване от икономическа гледна точка. Те притежават триединна структура, която се изгражда на базата на самото движение на продукта към нетрудоспособните лица. Това са отношенията по формиране, управление и разпределение на осигурителните фондове в полза на нетрудоспособните лица.

От определението се вижда, че първото образувание са отношенията по формиране на осигурителния фонд. Тези отношения са научна абстракция. В икономическата действителност те имат обаче конкретни форми на проявление, обусловени от формата на собственост върху средствата за производство. В общата съвкупност на производните икономически отношения те имат определено място и значение. Тук се проявяват отношенията между производителите, стопанските звена, организации и държавата от една страна и нетрудоспособните от друга, при създаването на строго целеви фонд за тяхната издръжка. От гледна точка на логическата последователност на осигурителния процес, отношенията по формиране на осигурителния фонд предхождат всички останали отношения. Или по повод на движението на продукта на труда към нетрудоспособните лица, те имат обслужващ, опосредстващ характер.

Погледнато в исторически аспект, отношенията по формиране на осигурителния фонд възникват с появата на социалното осигуряване. На всички стадии от общественото развитие, при които то е съществувало, са отговаряли определен тип отношения по формиране на фонда (капиталистически и социалистически, пазарни). Във всяка от общественоикономическите формации отношенията по формиране на осигурителния фонд имат свои специфични особености, породени от особеностите на производствените отношения.

Отношенията по формиране на осигурителния фонд имат ярко изразен икономически характер. Това предполага тяхната връзка и зависимост със стоково-паричните отношения и действието на закона за стойността. Фактически тази група от осигурителни отношения изразява същността на финансирането на социалното осигуряване като дейност. Те извикват на живот основните организационни принципи, форми, фактори и източници за финансиране на социалното осигуряване.

452 Прегледа