Управленското счетоводство като научна категория се явява логическо следствие в еволюционното развитие на счетоводния процес.

Въпреки че, за него се говори от средата на XIX век и до днес, сред авторите в световната литература по управленско счетоводство, не съществува еднозначна определеност за същността и обхвата му. Дискусия има и по отношение на въпроса за съотношението и взаимовръзката между финансовото и управленското счетоводство, както и управленското и разходното счетоводство. Това обаче, не омаловажава неговото значение напротив, днес управленското счетоводство е световно призната научна дисциплина, която има вече дори своя история.

В световната практика са обособени два подхода в разбирането на термина „управленско счетоводство“: англо-саксонски, който изхожда преди всичко от потребностите на управлението (management accounting) и европейски „контролинг“. В съответствие с първия, управленското счетоводство има за основна задача да обезпечи управленския екип на едно предприятие със своевременна и пълна информация, въз основа на която да се вземе управленско решение. От гледна точка на втория подход, управленското счетоводство се разглежда като разширена система на организация на отчетността за целите на вътрешния контрол и управление на дейността на предприятието.

В съвременните концепции за управленското счетоводство голямо значение се придава на неговата роля в разработването и реализирането на стратегията на предприятието като начин за постигане на конкурентно преимущество. По-подробно проблемите, свързани със съдържанието и обхвата на управленското счетоводство са разработени в т. 3.2. на настоящата глава.

От самото наименование на дисциплината „Управленско счетоводство“ е видна връзката й с управлението. Основната му цел е да обезпечава информационно управлението на икономическата единица на всички нива от управленската йерархия. За да се разбере ролята на управленското счетоводство в общата система на управлението на организацията, е необходимо да се разгледа самият процес на управление. По същество, управлението на една икономическа единица е комбинация между производствени и непроизводствени фактори с цел получаване на положителен финансов резултат. Управлението е невъзможно без информация за състоянието на управляемата система, управленските действия и външната среда. Процесът на управление се реализира във вид на последователни решения, ефективността на които се проверява на основата на получената информация за резултатите, достоверно и своевременно отразяващи състоянието на управляваните обекти, и съпоставянето им с плановите показатели. Всички етапи на процеса на управление са свързани с преработка на информация, която управляващите могат да получат непосредствено или в преработен вид от системите на управленското счетоводство.

В съвременните условия, създаването на системи за ормиране на информация за основните разходи и финансовите резултати в различни от досегашните аспекти, както и нови подходи към тяхното управление, е необходимо условие за успешното функциониране на предприятието. В този смисъл, управленското счетоводство е призвано да осигури информация за:

  • контрола върху резултатите от текущата дейност на икономическата единица като цяло и по отделни нейни подразделения, видове дейности и сектори на пазара;
  • планирането на стратегията и тактиката за осъществяване на бъдещите действия и оптимизация на използването на ресурсите;
  • измерване и оценка на ефективността на дейността за цялата структура и по нейни подразделения, за разкриване на степента на рентабилност на отделните видове продукти, услуги, сектори и сегменти на пазара;
  • коригиране на определени действия и процеси в хода на производството и реализацията на продукти и услуги, снижаване на субективността в процеса на вземане на решения на всички равнища на управлението.

Информация: “Упр. счет.”, Павлова

498 Прегледа