Абонат е физическо или юридическо лице, на което въз основа на предварително сключен договор се предоставя право за ползване на определен вид услуга на съобщенията – телефонен или телексен пост за селищни, междуселищни и международни разговори, ползването на радиоапарат, телевизор, пощенска кутия, получаването на вестници, списания, книги и др. Поради неравномерното търсене на услугите на съобщенията през различните часове на денонощието, дни на седмицата и месеци системата на абонамента е важно условие за правилното и рационалното организиране на производствените процеси в съобщенията и за икономия на обществено необходимо работно време.

300 Прегледа