Автоматизация на производството е процес на замяна на човешкия труд с машини, при който машините сами, без непосредственото участие на човека, а само под неговия контрол осигуряват производството на продукта. Според равнището на развитие на средствата за автоматизация и степента на обхващане на производствените процеси от тези средства се различават: полуавтоматични машини, автоматични машини, автоматични поточни линии и автоматични предприятия.

Автоматична машина – машина, която самостоятелно, без непосредственото участие на човека, а само под негов контрол извършва всички работни и неработни ходове, необходими за изпълнението на даден производствен процес или дейност. Полуавтоматична е онази машина, в която липсват някои от устройствата, управляващи и регулиращи неработни ходове на машината в резултат на което автоматичният процес се прекъсва и за неговото възобновяване е необходимо непосредственото вмешателство на човека. Внедряването на автоматични и полуавтоматични машини е типично за онези производства, при които обработката на предмета на труда и производството на продукта се осъществяват на базата на използването на кооперация от машини, всяка от които извършва една и съща операция, група операции или всички операции по производството на продукта. Автоматични и полуавтоматични машини са внедрени в почти всички отрасли на българската промишленост.

Автоматична поточна линия – група от машини, извършващи различни операции, която автоматично и в технологична последователност изпълнява определен цикъл от операции по обработката на изделието и която е обединена от автоматично действащо транспортно устройство, преместващо обработваното изделие от една към друга машина с единен за цялата линия темп и механизъм на управление.

Автоматичен завод – предприятие, в което всички технологични и транспортни операции, свързани с подготовката и обработката на суровините и материалите, със сортировката и опаковката на готовите продукти, се извършват от автоматично действаща система от машини без непосредственото участие на човека, а само под негов контрол. Автоматичните линии и заводи обективно изискват осъществяването на производството и неговата организация по метода на непрекъснатия поток. Поради това тяхното внедряване се осъществява там, където производството може да се организира по принципите на поточността, където характерът на производството и на технологичните процеси изисква внедряването на система от машини.

Автоматизация на производството в сегашния етап на развитието на научно-техническата революция е пряко свързана с електронноизчислителната техника и въобще с електронизацията и роботизацията на производството. Внедряването на електронноизчислителната техника позволява да се осигури автоматизацията на цели предприятия, особено в отраслите с непрекъснат технологически процес като: химията, металургията, хранително-вкусовата промишленост, производството на строителни материали и др. Микроелектрониката позволява да се издигне на ново, много по-високо ниво производството и използването на автоматични машини, особено в машиностроенето, дървообработването и др. Производството на манипулатори и роботи и тяхното използване създава неограничени възможности за автоматизация на дискретните производства, да се замести трудът на хората в тежки и вредни за здравето условия и да се автоматизира производството при тези условия. Електронноизчислителната техника, микроелектрониката, манипулаторите и роботите са, които ще издигнат на ново невиждано досега равнище автоматизацията на производството. В тезисите на Дванадесетия конгрес, например е записано да се увеличат производството и използването на промишлени роботи, манипулатори и роботизирани технологични модули за автоматизиране на ковашко-пресови операции, за обслужване на металорежещи машини, за нанасяне на покрития и автоматизиране на заваръчните процеси. Относителният дял на машините с цифрово програмно управление да достигне 10-12 на сто от общото производство на металообработващите машини.

Автоматизацията на производството е най-мощното средство за повишаване производителността на труда. При това високите темпове на автоматизацията се съпровождат с непрекъснато усъвършенстване и развитие на съществуващите и създаването на нови средства за автоматизация. Автоматизацията на производството е една от най-съществените предпоставки и за развитие и усъвършенстване на автоматизацията на управлението. С преминаването към интензивен път в развитието на икономиката на НРБ, автоматизацията на производството и управлението придобива особено значение. В отчетния доклан на ЦК, например, пред 12-тия конгрес, комплексната автоматизация на производството бива посочена като първото главно направление на повсеместната интензификация. Подчертава се, че комплексна автоматизация означава: „по-широко навлизане на автоматизираните системи за управление на технологическите процеси в непрекъсваемите производства, на системи с оперативно-диспечерско управление на производството с прекъсваем процес, на системи за автоматизация на инженерния и проектантския труд, на автоматизирани участъци, линии и системи от високопроизводителни машини.

Автоматизация на производството – това е техническата основа на комун. общество, тъй като обективно тя осигурява всички необходими условия, както за висока производителност на труда, така и за рязко съкращаване на продължителността на работното време.

883 Прегледа