Авария е повреда на транспортно средство, машина, съоръжение и други, която може временно да преустанови производствения процес или да предизвика смущения в него.

Особено значение има морската авария – материална щета, причинена на кораб и/или на стока, както и разходите, които се правят с цел да се ограничи или избегне възникването на материална щета, засягаща кораба и стоката. Морската авария е обща и частна. Общата авария се характеризира със следните четири признака:

  1. съзнателно причиняване на материална щета с цел да се избегне принудителното понасяне на по-голяма материална щета;
  2. извънреден характер на действието, тоест то трябва да излиза извън рамките на обикновените действия, които се извършват при нормални навигационни условия;
  3. наличие на обща опасност, която застрашава кораба, стоката и фрахта, и
  4. целесъобразност на действието, тоест когато съществуват възможности за провеждането на различни мероприятия, трябва да се проведе това мероприятие, което предизвиква минимални материални щети, респективно разходи. Щетите от общата авария се разпределят пропорционално на стойността на кораба, стоката и размера на фрахта. Този начин на разпределение се определя от условията на морското търговско корабоплаване, тъй като при настъпване на морска опасност възниква общност на интересите относно кораба, стоката и фрахта.

Частна авария е материална щета, която не подлежи на разпределение, поради което се понася от виновния, а когато е предизвикана от действието на природни стихийни явления – от потърпевшия.

446 Прегледа