Абсолютна и относителна принадена стойност са форми на принадената стойност; видове прираст на принадения продукт; пътища и методи за повишаване капиталистическата експлоатация. Разграничават се в зависимост от начина на нарастването на стойността. Абсолютната принадена стойност е резултат от удължаване на работния ден и на принаденото работно време в състава на работния ден. Образуването на абсолютната принадена стойност е първична форма на капит. Експлоатация. Относителната принадена стойност е резултат от удължаването на принаденото работно време за сметка на необходимото, без да се изменят границите на работния ден. Изменението на съотношението между двете части на работния ден става възможно в условията на повишаването на производителността на труда и поевтиняването на стойността на работната сила. Посредством механизма на образуване на относителна принадена стойност частният капитал превръща техн. прогрес в източник на експлоатация.

Особена разновидност на относителната принадена стойност е добавъчната принадена стойност (диференциалният доход), получавана в резултат на намаляване размера на опредметения в стоката труд в отделното предприятие и икономисването на постоянен и променлив капитал.

Различието между абсолютна и относителна принадена стойност не изключва тяхното единство. Всяка принадена стойност предполага удължаването на работното време над необходимото. Всяко удължаване на работното време над необходимото предполага образуване на прираст от принадена стойност.

Двете форми на принадена стойност са играли различна роля в развитието на капитализма. Методът на абсолютното повишаване на принадена стойност е използван в условията на манифактурния капитализъм, основан главно на ръчния труд. Относителната принадена стойност е категория на развития капитализъм, основан на машинното производство. В съвременните условия абсолютна принадена стойност се реализира при използване на наднормена работа и скрито удължаване на работния ден (при интензификация на труда), а относителна – при използване постиженията на научно – техническия прогрес.

487 Прегледа