Дълго време сред физиците и представителите на други науки се е използвало наблюдението като начин за описване, в хода на техните експерименти. Липсата на единодушно мнение и наличието на голям брой термини, довело до объркване и недоразумения сред колегите. С течение на времето всеки раздел на физиката е придобил свои установени определения и мерни единици. Така са се появили и термодинамичните параметри, които обясняват повечето от макроскопичните промени, които възникват в една система.

Параметрите на състоянието или “термодинамичните параметри” са серия от физични величини, които заедно и поотделно могат да характеризират, обяснят наблюдаваната система. Те включват понятия като:

Въвеждат се интензивни и екстензивни параметри. Екстензивни са тези, които са пряко зависими от масата на термодинамичната система, а интензивни – тези, които се определят по други критерии. Не всички параметри са еднакво независими, така че за да се изчисли равновесното тяло на системата е необходимо едновременно да се определят няколко параметъра.

Освен това сред физиците съществуват някои терминологични разногласия. Една и съща физическа характеристика може да бъде наречена от различни автори или процес, или координата, или величина, или параметър, или просто свойство. Всичко зависи от контекста, в който дадения учен я използва. В някои случаи съществуват стандартизирани препоръки, към които следва да се придържат авторите на документи, учебници и др.

Класификация

Съществуват няколко класификации на термодинамичните параметри. Така, че въз основа на първия абзац вече е известно, че всички величини могат да бъдат разделени на:

  • екстензивни (добавки) – такива вещества се подчиняват на закона на добавянето, тоест тяхната стойност зависи от броя на съставките;
  • интензивни – те не зависят от това колко количество вещество е взето за реакцията, тъй като по време на взаимодействието се изравняват.

Въз основа на условията, при които се намират веществата, които съставляват системата, стойностите могат да се разделят на тези, които описват фазовите реакции и химичните реакции. В допълнение, трябва да се вземат предвид свойствата на веществата, които реагират. Те могат да бъдат:

  • термомеханични;
  • топлофизични;
  • термохимични;

В допълнение, всяка термодинамична система изпълнява определена функция, поради което параметрите могат да характеризират работата или топлината, получена в резултат на реакцията и също така дават възможност да се изчисли енергията, необходима за преноса на маса на частиците.

Променливи състояния

Състоянието на всяка система, включително термодинамичната, може да се определи чрез комбинация от нейните свойства или характеристики. Всички променливи, които са напълно определени само в определено време и не зависят от това как системата е стигнала до това състояние, се наричат термодинамични параметри (променливи) на състоянието или функции на състоянието.

Системата се счита за стационарна, ако променливите функции не се променят с течение на времето. Един от вариантите за стационарно състояние е термодинамичното равновесие. Всяка, дори и най-малката промяна в системата, вече е в процес и може да има от един до няколко променливи термодинамични параметри на дадено състояние. Последователността, в която състоянията на системата непрекъснато се трансформират помежду си, се нарича “път на процеса”.

За съжаление, все още съществува объркване с термините, тъй като една и съща променлива може да бъде независима и резултат от добавянето на няколко функции на системата. Следователно термини като “функция на състоянието”, “параметър на състоянието”, “променлива на състоянието”, могат да се разглеждат като синоними.

Информация: fb.ru
1 454 Прегледа