Авансова (предсрочна) доставка представлява предсрочно изпращане или предаване на определени количества от стоката по дадена доставка, при която в рамките на общия срок за изпълнение на договора са установени междинни срокове за престиране на отделни части. В такъв случай, ако не е предвидено друго, предсрочно доставената стока се приспада от количеството, подлежащо на предаване през следващия период. Авансовата доставка е допустима със съгласието на купувача. В противен случай авансова доставка има погасяващо действие само ако престиращият съконтрагент е погасил всички свои предшестващи задължения по същия договор за доставка.

449 Прегледа