Авансиран капитал е капитал в парична форма, който се превръща в средства за производство и работна сила, необходими за дадено производство. Основната цел при авансирането на капитала е неговото обратно възвръщане, но в по-голяма величина. Това става, като в процеса на производството работната сила се съединява със средствата за производство и произвежда стоки, чиято стойност е по-голяма от стойността на авансирания капитал, защото със своята работна сила работникът създава принадена стойност. Реализираната на пазара стойност на готовите изделия възвръща на капиталиста не само парите, авансирани като капитал, но и допълнителни пари. В резултат авансираната капиталова стойност „самонараства“, което увеличава богатството на капиталистите, като се прикрива експлоатацията.

492 Прегледа