Авален кредит е кредитно улеснение, предоставено на един от контрагентите (длъжника) при търговска сделка. Намира приложение особено в международната търговия. Предоставящият авален кредит е обикновено банка, която поема ангажимент за плащане, изразяващ се в гаранция или поръчителство длъжникът да изплати задължението си към кредитора на определен срок. Банката, предоставяща авален кредит поема само условно обещание за плащане. За нея задължение за плащане произлиза само в случая, когато непосредственият длъжник по сделката, за когото тя поръчителства (авалира), не плати задължението си към кредитора на определения срок.

Банката, предоставяща авален кредит, открива за целта в своето счетоводство специални банкови сметки, като задължава всеки клиент (длъжник по търг. сделка) по отделна за него авалова дебиторна сметка, а заверява една обща сметка за предоставените авали. След като длъжникът изплати задължението си към кредитора, банката извършва обратно счетоводно записване, с което авалния кредит за дадения длъжник се закрива. Поради това, че тези сметки не отразяват действителни задължения и вземания, а изразяват само едно обещание на банката за евентуално плащане на задължението към кредитора, в случай, че длъжникът по сделката не плати, обикновено те се водят счетоводно задбалансово като статистически сметки. Но тъй като в такива случаи на авалиране може да произлезе задължение за реално плащане от банката, по тези авалови сметки тя непрекъснато и строго следи изправността на длъжника, тоест дали той е изплатил своевременно задължението си към кредитора. Когато длъжникът не плати, банката извършва плащането за сметка на длъжника и в този случа авалният кредит се превръща в реално отпуснат банков кредит на длъжника. По-нататък действията си за събиране на сумата от длъжника банката насочва съобразно с установената с него договореност или по определения във всяка страна ред.

Тъй като при авален кредит няма реален пласмент на парични средства, лихва по него не се начислява. За покриване на разноските по техн. оформяне на авален кредит, както и за поетите рискове във връзка с отпускането му банката си начисляват и събират от длъжника авалова комисиона. Тази комисиона зависи от вида, размера и срока на авалния кредит, но във всички случаи нейният размер е значително по-нисък от размера на лихвата.

450 Прегледа