Авал е менителнично поръчителство, писмено едностранно волеизявление, с което едно физическо или юридическо лице (авалист) се задължава да отговаря солидарно за изпълнението на задължение по една менителница или запис на заповед за лицето, за което гарантира. Авал за разлика от обикновеното поръчителство е абстрактно задължение, тоест независимо от главното задължение, за което се поръчителства. Това му качество го прави търсено при плащанията във външната търговия. Авалът обикновено се изразява писмено върху самия менителничен документ или върху прикрепен към него лист с думите: „като поръчител“, „поръчител за…“, „гарантирам за…“ и др., след което следва подписът на авалиста. Менителници, които са авалирани от солидна банка, са по-търсени от тези, които не са авалирани. Авалистът, който е изплатил сумата по менителницата (записа на заповед), придобива всички права по нея срещу лицето, за което е поръчителствал, както и срещу лицата, които са задължени към последното. Авалистът отговаря до размер на задължението на лицето, за което е поръчителствал.

В соц. платежен оборот авал се използва само при някои външнотърговски сделки с фирми от несоц. страни. В БГ при сделките на кредит по вноса по изключение в договорите се предвижда обезпечаване на кредита с менителници, авалирани от  БВБ. При износа на кредит, обезпечен с менителници, се изисква същите да бъдат авалирани от банки, кореспонденти на БВБ.

771 Прегледа