Абсолютен обем (в статистиката) – масата от единици, изразена с абсолютно статистическо число, с която дадено явление се е проявило масово на дадено място и в даден период от време. Абсолютният обем може да бъде изразен в бройки, общо количествено (килограми, тонове, метри, кубични метри, литри и т.н.) или стойностно (в парични единици).

Абсолютният обем може да бъде общ и частичен. Пример на общ абсолютен обем е броят на населението на България за дадена година, а частичен абсолютен обем може да бъде например броят на жените в България за дадена година или пък броят на населението в София за дадена година.

323 Прегледа