Проблемите и характерните черти на капиталистическите осигурителни отношения се отличават принципиално от тези при феодализма. В условията на капиталистическото производство се задълбочават социалните проблеми, въпросите за издръжката на нетрудоспособните лица придобиват изключително, жизнено важно значение.

Развитието на осигурителните отношения се обуславя от коренните изменения, които преходът към капитализма води в икономическата и социалната сфера. Променя се положението на непосредствените производители, характера и съдържанието на труда и трудовият процес, формите и методите на производство и разпределение на материални блага. Всички тези изменения са предизвикани от развитието на производителните сили и утвърдените производствени отношения от нов тип – отношенията на пазарно стопанство.

Икономическата структура на капиталистическото общество израства от тази на феодализма. Тук обаче цеховият работник, като непосредствен производител се отделя от средствата за производство, а следователно и от средствата за съществуване. Цеховият работник, характерен за феодализма, се превръща в наемен работник. Това води до съсредоточаване на средствата за производство и съществуване в една класа, а труда става органически присъщ на друга. Променя се и отношението към тези наемни работници, които поради рисковете на труда и непостоянството на новата капиталистическа икономика са нетрудоспособни.

Следователно, ограниченията и гаранциите на цеховата задруга са премахнати, непосредствения производител се превръща в наемен работник, който не разполага с нищо друго, освен със своята работна сила.

Лишен от средствата за производство, а следователно и от жизнени средства, работникът е принуден да продава своята работна сила, за да осигурява средства за съществуване на себе си и на своето семейство. Капиталистическите производствени отношения пораждат специфичен път за съединяване на средствата за производство с работна сила. Той не се основава на базата на грубата „крепостна“ принуда, а на икономическата зависимост и принуда.

Този момент е от важно значение за развитието на капиталистическите осигурителни отношения, тъй като предопределя характера на разпределителните отношения, както и възпроизводството на човека. Новосъздадената стойност при новото общество се присвоява от капиталиста, който по силата на производствените отношения е собственик на средствата за производство. Едва след осъществяване на акта на това присвояване, той връща на наемния работник под формата на работна заплата, стойността на средствата за издръжка на него и неговото семейство. За тези, които поради рисковете на труда не могат да се трудят, отпада всякаква възможност да получават каквито и да е доходи.

Получава се така, че развитието на капиталистическият способ на производство засилва до крайна степен икономическата зависимост на работника от капиталиста. Стига се до такова подчинение на труда от капитала, което граничи с икономическа зависимост. Тя се поражда от самите условия на капиталистическото производство, от цялата система на производствените отношения.

Наложената икономическа зависимост на трудещите се създава такава ситуация, при която работниците, които са лишени от възможността да продават своята работна сила (поради болест, трудова злополука, намаляване трудоспособността, безработица и др.) загубват основния и единствен източник на своето съществуване. Създава се такова положение, при което загубването на възможността да се продава работна сила, независимо от причините, които са го наложили, се превръща в социален проблем, в чиято основа стои издръжката на нетрудоспособните.

Всичко това дава определен тласък в развитието на осигурителните отношения на нова основа. В период на капитализма те се формират, изострят, придобиват ясно изразен антагонистичен характер.

В края на XIX и началото на XX век тяхното развитие е такова, че то неизбежно води до появата на социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните. В повечето развити капиталистически страни това е периодът на появата на монополистическия капитализъм. Господството на монополите оказва огромно влияние върху положението на нетрудоспособните.

Всичко това води до еволюция на осигурителните отношения, появява се необходимостта от социално осигуряване в условията на капитализма. Върху този процес оказват влияние редица фактори.

Ресурс: Соц. осигуряване, П. Йорданов

295 Прегледа