Необходимостта от анализа на осигурителните отношения като цялостна система се налага от редица обстоятелства. Преди всичко формирането на пазарното стопанство като самостоятелна обществена структура, изисква да се даде отговор на редица проблеми, които обясняват една или друга социална закономерност.

В настоящия етап всички обществени отношения са една органическа система, в която всяко икономическо отношение, всяка икономическа форма и икономическа закономерност първо, разкриват своята вътрешна природа в съответствие със своите генетически структури и същност в адекватни икономически явления, второ намират се в такова съподчинение и взаимовръзка, която обективно обуславя функционирането им като органическо цяло.

Следователно, осигурителните отношения като всяка друга социална форма се проявяват по повод на човека, който е основният им субект. В своята съвкупност те са неделимите, трайни връзки, които се пораждат при положение, че човекът като техен субект придобие качеството на нетрудоспособност. Това означава, че познавайки осигурителните отношения, трябва да вникнем преди всичко в същността на останалите групи отношения, с които те се намират в органическа връзка и взаимна зависимост. Ние бихме могли да се абстрахираме от цялостта на обществените отношения и в зависимост от целите на  изследването да разгледаме на определени структурни равнища отделните страни на тези отношения.

При изследването на осигурителните отношения се сблъскахме с редица трудности. Те произтичаха от обстоятелството, че както в икономическата, така и в социалната литература по въпросите на социалното осигуряване, пълно и цялостно изследване на тези отношения не е правено. Те се разглеждат като социални, икономически, правни, но тяхната вътрешна характеристика не е изследвана, а това е необходимо, тъй като тези отношения са базови за социалното осигуряване.

Основна цел е да се отговори на въпроса за отличителните белези на осигурителните отношения, като вътрешно присъщи на социалното осигуряване. За да се осъществи тя е необходимо да се разрешат следните подцели:

  • да се изследва генезиса и зараждането на осигурителните отношения в зависимост от диалектиката на обществено-историческото развитие;
  • да се характеризират осигурителните отношения в етапа на цеховото производство, капитализма, социализма и пазарното стопанство;
  • да се разкрие вътрешната структура на осигурителните отношения в рамките на обществените отношения.

Ресурс: Соц. осигуряване, П. Йорданов

334 Прегледа