Като основен фактор, под въздействието на който се развиват капиталистическите осигурителни отношения можем да посочим неравномерността и вътрешната неустойчивост на капиталистическата икономика.

Като абсолютен закон тази неравномерност придобива интензивен характер. Засилва се и неравномерността и неустойчивостта в положението на работническата класа. Рязко се увеличава безработицата, спадат номиналните и реалните доходи, засилва се неустойчивостта в икономическото положение, значително намаляват трудовите и социални гаранции.

Неравномерността и вътрешната неустойчивост в развитието на капиталистическата икономика, намират проявление в цикличното движение на капиталистическото производство, засилва се ненадежността и непостоянството, свързани със заетостта на трудещите се. Целият този комплекс от фактори оказва негативно влияние върху безработицата, нетрудоспособността, нуждата от социална защита. Всичко това изостря осигурителните отношения, като част от капиталистическите производствени отношения, активизира същите и ускорява появата на техните социално-икономически форми.

За развитието на осигурителните отношения и тяхното динамизиране, значителна роля има научно-техническият прогрес, развитието и усъвършенстването на производствените сили.

Разглеждайки връзката между капиталистическите осигурителни отношения и научно-техническия прогрес, можем да кажем, че тук са налице значителни потенциални възможности.

Изключително важно място за развитието на осигурителните отношения в епохата на капитализма имат последиците от научно-техническия прогрес. По-важните от тях са:

  • непрекъснато покачване на ръста на безработицата, което лишава от доходи редица хора на наемният труд. Постиженията в научно-техническият прогрес изхвърлят работниците от сферата на производството, в резултат на което се увеличава, безработните и се намалява търсенето на работна сила. Този процес увеличава лавинообразно броя на нетрудоспособните лица;
  • процесът на изхвърлянето на работниците от производството придобива хроничен характер. Безработицата става масово социално явление, което води до снижаване на трудоспособността и нарастване на интензивността на осигурителните рискове;
  • научно-техническият прогрес оказва влияние върху охраната на труда. Повишава се интензивността на труда, което води до засилване на експлоатацията от една страна, а от друга до нарастване на заболеваемостта и травматизма. Прекалената интензивност на труда има пряко отражение върху задълбочаването на капиталистическите осигурителни отношения, тъй като води до съкращаване на дееспособността, преждевременно се губи трудоспособността, увеличава се ранната инвалидност. Пораждат се редица проблеми за социалното осигуряване, пряко свързани с краткосрочното и пенсионно осигуряване, с осигуряването при инвалидност. Съчетана с редица други социално-икономически фактори, пределната интензивност на труда неизбежно води до повишаване на болестността сред различните категории трудещи се, повишават се професионалните заболявания сред работниците.

Следователно, можем да направим извода, че научно-техническият прогрес, като обществено-икономическо явление в условията на капитализма, оказва пряко влияние върху покачването на нетрудоспособността по една или друга причина и същевременно води до намаляване на социалните гаранции на обществото за лицата, претърпели рисковете на труда. Засилва се нуждата от прогресивна осигурителна закрила, която следва динамиката на развитие на производствените отношения.

Един от важните фактори, оказващи влияние върху развитието на капиталистическите осигурителни отношения се явява състоянието на финансово-кредитната система. Направленията, в които можем да търсим това влияние са финансирането на социалното осигуряване, данъчното облагане, инфлацията, ценовата политика и др.

Финансирането на осигурителния фонд е пряко свързано със способите и механизмите за неговото формиране. В съвременните условия фонда за социално осигуряване по силата на капиталистическите производствени отношения се образува в по-голямата си част от осигурителни вноски на пазарен принцип. В своята съвкупност той се използва като крупен източник за увеличаване на функциониращия капитал, следователно взема пряко участие в процеса на натрупването. Ежегодно нараства ножицата между набраните осигурителни средства и изплатените разходи за тази цел. Увеличава се паричният резерв на фонда за социално осигуряване, който се включва в производството. По този начин осигурителният фонд вместо полагаемите социални функции, започва да изпълнява регулационни по отношение на капиталистическата икономика.

Този процес се отразява негативно върху осигурителните отношения. Постепенно те губят своята относителна самостоятелност и се претопяват и сливат с финансовите отношения. Стига се до една негласна комерсиализация. Средствата събрани за социални цели се трансформират и прерастват в мощен финансов капитал.

Като елементи на финансово-кредитната система, инфлацията и данъчната политика оказват негативно влияние върху развитието на осигурителните отношения. Инфлационното повишаване на цените води до намаляване на покупателните възможности на трудещите се, води до поскъпване на живота. Тези процеси оказват отрицателно въздействие върху лицата, получаващи социални доходи, засилват противоречията. Не е трудно да си представим, колко нараства при такива неблагоприятни условия икономическото бреме по издръжката на нетрудоспособните лица и безработните членове на семейството. По такъв начин самите особености на капиталистическите отношения се явяват неизбежна предпоставка, която предопределя характера и взаимовръзките на осигурителните отношения.

Ресурс: Соц. осигуряване, П. Йорданов

527 Прегледа