Добиването на стомана може да се извърши по два начина – директен и индиректен.

При директния начин стоманата се добива направо от рудата чрез редуциране главно на нейните железни окиси. Пътят на добиването следователно е руда – стомана. Това е най-старият начин, който е бил използван за преработване на железните руди.

При индиректния начин стоманата се добива чрез допълнително преработване на чугуна, получен във високата или някоя друга пещ. Пътят на получаването следователно е рудачугун – стомана. Понастоящем добиването на стомана се извършва почти изцяло по индиректен начин.

710 Прегледа