При добиването на чугун в обикновената висока пещ топлината за провеждане на металургичните и топилните процеси се получава главно от изгарянето на горивото (кокс или дървени въглища) и от вдухвания предварително загрят въздух. Заедно с това горивото има за задача да редуцира окисите и да овъглероди редуцираното желязо. Поради това разходът на гориво е доста голям.

При електропещите, които се употребяват за добиване на чугун, топлината необходима за провеждане на процесите, се получава за сметка на електрическата енергия и в такъв случай въглеродният материал има за задача само да редуцира окисите и овъглероди редуцираното желязо. Поради това разходът на въглен в електропещите представлява около 2/5 от този при високите пещи. Тъй като топлината в електропещите се получава именно от електрическата енергия, в тях не е необходимо да се вдухва въздух и по този начин тук отпада излишното загряване на азота, вдухван с въздуха във високата пещ.

За добиването на чугун понастоящем се използват 2 вида електропещи:

  1. висока електропещ;
  2. нискошахтова електропещ;
406 Прегледа