Единната система за конструкторска документация (ЕСКД) включва стандарти, които определят точно размерите на формата на чертежите.

Като основен е приет формат А0, който отговаря точно на чертеж с площ  1m2. Размерите на останалите формати (А1, А2,…) са производни на него.

Форматът, който се използва най-често е А4. Този формат има размери 210х297mm. Размерите на всеки следващ формат се получават, като се удвои широчината на предхождащия го. Размерите на най-употребяваните в практиката формати по Българския държавен стандарт (БДС) са следните:

Чертожният лист (с малко по-големи размери) се закрепва, както е показано на фигурата. Както се вижда, размерите на формата съвпадат точно с тези на изрязания оригинален чертеж.

По стандарта се предвижда и рамка, начертана с дебели непрекъснати линии, която ограничава площта, в която трябва да се вместят елементите на чертежа.

Ч2 – ВИДОВЕ ФОРМАТИ

В зависимост от размерите и формата на изобразявания детайл форматът може да бъде вертикален или хоризонтален (вж. фигурата). И в двата случая основният надпис, показан на фиг. Ч3, се поставя в долната дясна част на формата.

Ч3 – ОСНОВЕН НАДПИС

Основният надпис на чертежа има формата на табличка, в която се дават най-важните сведения за:

  • Наименованието на изобразявания детайл (или на изделието);
  • Материала, от който е изработен детайлът;
  • Мащаба на чертежа и други данни, които са показани на фигурата;

Показаният на фигурата основен надпис е опростен и пригоден за дадения чертеж, но по принцип в практиката е стандартизиран. Рамката и другите графи на основния надпис се чертаят с непрекъснати линии с дебелина 0,35 и 0,7 mm (вж. Л1).

За формат А4 основният надпис се ориентира само по по-късата страна на формата. За всички останали формати БДС допуска поставянето на надписа в долния десен ъгъл на чертежа.

Забележка. В сборните чертежи основният надпис се допълва с графи за т.нар. спецификация. Тя дава сведения за всички детайли, които съставят изделието (сглобената единица), изобразено на сборния чертеж.

Ч4

За да се осъществи производството на едно изделие (машина, уред, апарат и пр.), е необходим технически проект, който съдържа чертежи на отделните детайли, сборни чертежи и други документи (схеми, карти, таблици, изчислителни записки и пр.). Техническите проекти се изработват в конструкторските бюра и проектантските институти. На фигурата е показан чертежът на един често срещан детайл, наречен вилка.

В нашата страна и в чужбина са въведени единни изисквания към техническата документация, регламентирани по БДС. Нашите стандарти са съгласувани със стандартите на международната организация по стандартизация (ISO).

Стандартите уеднаквяват изискванията по изработването на чертежите и установяват единни правила, валидни не само за техническата документация, но и за самите изделия, за технологията на тяхната изработка, за качеството им и контрола на качеството и т.н.

Всеки стандарт, който влиза в ЕСКД, се означава по определен начин, например:

Ч5 – МАЩАБЪТ В ЧЕРТАНЕТО

Чертежът на един детайл трябва да ни даде представа не само за формата му, но и за неговите размери. Тази представа е най-пълна, когато изображенията са начертани в естествена големина. Но в практиката се срещат детайли с много големи размери (например корабен винт), а също и с много малки (например зъбно колело на часовников механизъм). За да се начертаят върху лист с определен формат, е необходимо изображението им да се намалява или увеличава, тоест трябва да се използва познатият от географските карти мащаб.

Числото, което показва колко пъти размерите на изображението на чертежа са по-малки (или по-големи) от действителните размери на детайла, се нарича мащаб. Някои от най-употребяваните мащаби в машиностроенето са следните (вж. фигурата):

1 598 Прегледа