Аванс е парична сума, която се изплаща на една от договарящите страни предварително, тоест преди още трудът да е положен или работата или услугата да е извършена. Аванс се дава за определен срок. Чрез него фактически се стига до взаимно кредитиране между предприятията. Затова той се прилага в ограничен брой строго установени случаи: при капитално строителство, при изкупуване на селско стопански произведения, при учредяване на редица видове абонаменти и др. Аванс се използва и в случаиет, когато е трудно да се определи сумата на бъдещия разход или доход, който трябва предварително да се заплати. С оглед на това към него се прибягва при извършване на разходи от подотчетни лица, при командироване на служебни лица, при изплащане на трудови възнаграждения на работници и служители, при частично разпределение на парични доходи в ТКЗС и др. Аванс се удържа при следващото плащане или при окончателното уреждане на сметните отношения между договарящите се страни.

445 Прегледа